RODO

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Stadninie Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. pełni  Ilona Strzyżewska.

Kontakt telefoniczny: 67 2863011; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ SPÓŁKĘ


Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1) Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. - siedziba: Dobrzyniewo 23, 89- 311 Falmierowo jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez naszą Spółkę, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa rolnego, cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Stadninę Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 li. a RODO). 

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

• wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na  terenach należących do Spółki,
• marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
• dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Stadninę Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o., w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
    • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    • sprostowania (poprawiania) danych,
    • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
    • do ograniczenia przetwarzania danych,
    • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, oraz przepisami dotyczącymi postępowań administracyjnych, sądowych lub skarbowych, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.

8) Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
    • telefonicznie: 67 2863011,
    • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
    • osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.


                Prezes Zarządu
Stadniny Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.