PRZETARG NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

 

Dobrzyniewo, dnia 14.10.2020r.

 

 

STADNINA KONI W DOBRZYNIEWIE SPÓŁKA Z O.O.

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY

NA PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – ETAP I ( OD WYLOTU NR 2 DO D1) W GLEŚNIE

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotów przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.skdobrzyniewo.pl

Oferty należy złożyć w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi zawierać: cenę wykonania usługi, warunki płatności ( w tym termin płatności faktury ), warunki gwarancji.

Oferty należy składać pisemnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Oferta na modernizację budynku inwentarskiego w Gleśnie”, na adres firmy, do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 12.00.

Dopuszcza się przesłanie ofert za pomocą poczty elektronicznej   ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

 

Otwarcie ofert nastąpi 16 listopada 2020r. o godz. 13.00.

 

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowe prawo:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( przetarg nie jest zamówieniem publicznym).

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZADANIE:

Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej gospodarstwa rolnego w zabudowie zagrodowej  na działkach nr 125 i 39/30 w Gleśnie, gm. Wyrzysk w granicach określonych w projekcie zagospodarowania terenu – etap I od wylotu nr 2 do D1.

 

I. Zamawiający

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o.

Dobrzyniewo 23

89 – 311 Falmierowo

strona internetowa: www.kowr.gov.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny urzędowania: 8:00 do 16:00

tel. 67 286-30-11

faks 67 286-30-12

Ogłoszenie opublikowano:

 • na stronie internetowej: www.kowr.gov.pl
 • na stronie internetowej zamawiającego; skdobrzyniewo.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Podstawa udzielenia zamówienia:

 • Regulamin przetargu ofertowego w Stadninie Koni Sp. z o.o. w Dobrzyniewie.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej gospodarstwa rolnego w zabudowie zagrodowej na działkach nr 125 i 39/30 w Gleśnie, gm. Wyrzysk w granicach określonych w projekcie zagospodarowania terenu – etap I od wylotu nr 2 do D1.

Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

- Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej gospodarstwa rolnego w zabudowie zagrodowej gospodarstwa rolnego na działkach nr 125 i 39/30 w Gleśnie, gm. Wyrzysk w granicach określonych w projekcie zagospodarowania terenu – etap I od wylotu nr 2 do D1, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę Starosty Pilskiego nr 759, znak AB.6740.879.2019.VII z dn. 05.08.2020r. oraz zatwierdzonym projektem budowlanym.

Projekt budowlany obejmuje branże:

-  architektoniczno - konstrukcyjna,

Szczegółowy zakres prac określony jest w elektronicznych załącznikach do SIWZ obejmujących:

- dokumenty projektowe.

 1. Budowę należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną, przepisami ustawy - Prawo Budowlane oraz wg przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przywołanej ustawy i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Nad robotami należy prowadzić nadzór archeologiczny.
 2. Zastosowane materiały winny posiadać deklarację właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
 3. Teren na którym prowadzone będą roboty budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez wydzielenie strefy niebezpiecznej. Strefy niebezpieczne należy trwale wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o grożącym niebezpieczeństwie.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, która części zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę.

 

 

IV.  Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

V.  Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 90 dni liczone od podpisania umowy

 

 

VI.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

Warunki udziału:

W przetargu mogą wziąć udział tylko ci Wykonawcy, którzy:

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.
 • dysponują min. 1 osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która przynależy do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

 

VII.  Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

 

VIII.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Osoba upoważniona do składania wyjaśnień ;

Główny specjalista ds. budownictwa – telefon : 734439271

Specjalista ds. ochrony środowiska   - telefon : 661195066

Po wcześniejszym uzgodnieniu udostępnimy do złożenia oferty – projekt techniczny przebudowy i rozbudowy deszczówki.

 

IX.  Opis przygotowania oferty

Przygotowanie oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
 4. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 5. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zaleca się dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne.
 6. Zaleca się, aby do oferty załączyć dokumenty stwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę.
 7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty.
 8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

 

Oferta powinna  zawierać co najmniej:

 • datę sporządzenia,
 • pełną nazwę oferenta wraz z adresem, nr telefonu, nr faks-u, adresem e –mailowym,
 • numer REGON i NIP,
 • warunki płatności ( w tym termin płatności faktury )
 • cenę brutto (wraz z należnym podatkiem VAT ),
 • okres gwarancyjny,
 • inne warunki realizacji zamówienia ( oświadczenia, wykazy, warunki płatności, termin realizacji, gwarancja),

zaleca się, aby Wykonawca, załączył do oferty:

 • dokumenty stwierdzające uprawnienia osób, podpisujących ofertę,
 • pełnomocnictwo osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. (Jeśli występuje)

 

Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

 1. oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego,
 2. do oferty należy dołączyć upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego podpisane przez wszystkich upoważnionych przedstawicieli / każdego z partnerów,
 3. przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie,
 4. po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do przedłożenia kopii umowy lub innego dokumentu, potwierdzającego zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej itp., podpisanego przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

 Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/ w:

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

Dobrzyniewo 23

89-311 Falmierowo

- pokój – sekretariat

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Oznakowane następująco:

Oferta na wykonanie deszczówki w Gleśnie. 

3. Szczególny opis sposobu opakowania: opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy

 

UWAGA!

Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, zostanie odrzucona.

 

 

X.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Oferty należy składać w:

Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

Dobrzyniewo 23

89-311 Falmierowo

- pokój – sekretariat

do dnia 16.11.2020 r. do godz. 1200

Oferty złożone po terminie, nie będą zwrócone Wykonawcom.

 1. Miejsce otwarcia ofert:

         Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.

Dobrzyniewo 23

89-311 Falmierowo

dnia 16.11.2020r. godz. 1300

 1. Sesja otwarcia ofert

 

 • Otwarcie ofert jest niejawne.

 

 

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny

 • Cena oferty jest ceną ryczałtową, uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
  i słownie oraz zawierać należny podatek VAT. Zgodnie z art. 632 & 1 K.c. jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 • Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki, niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z załączonej dokumentacji (tj. dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót), jak również te, które nie zostały w niej ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zaznacza, że Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania przedmiaru robót, umożliwiającego sporządzenie pełnej kalkulacji uwzględniającej wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania.

 

 • Cena może być tylko jedna i musi uwzględniać wszystkie elementy i uwarunkowania do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

 

XIII. Kryteria oceny oferty

1.  Kryteria oceny ofert

Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował dwoma następującymi

kryteriami:

1) pierwsze kryterium (znaczenie = 80 %) – cena,

2) drugie kryterium (znaczenie = 10%) – okres gwarancji,

3) trzecie kryterium(znaczenie = 10%) – warunki płatności.

 

 1. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 

 

a) Sposób obliczania punktów przy ocenie spełniania pierwszego kryterium –

ceny:Cc=(Cmin: Coce) ×100 ×0,80

gdzie:

Cc -liczba punktów przyznana danej ofercie za oferowaną cenę,

Cmin-najniższa cena wykonania zamówienia, zaoferowana w postępowaniu,

Coce-cena wykonania zamówienia zaoferowana przez wykonawcę, którego oferta jest oceniana,

Zgodnie z tym wzorem maksymalna liczba punktów uzyskana za spełnienie kryterium ceny może wynosić 80 punktów (Cc).

 

b) Sposób przyznawania punktów przy ocenie spełniania drugiego kryterium –okres gwarancji - OG.

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy:

-36 miesięcy gwarancji – 0 pkt

-48 miesięcy gwarancji –5 pkt

-60 miesięcy gwarancji –10 pkt

UWAGA:

Punkty będą przyznawane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w

ofercie. W przypadku nie podania przez Wykonawcę okresu gwarancji lub wskazania

okresu innego niż 36, 48 lub 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny ofert

minimalny wymagany okres gwarancji tj. 36 miesięcy i dana oferta nie otrzyma

punktów w tym kryterium.

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w pełnych miesiącach, tj. 36, 48 lub 60 miesięcy.

Oferta z okresem gwarancji równym 60 miesięcy, otrzyma maksymalną ilość

punktów.

 

c) Sposób przyznawania punktów przy ocenie spełniania trzeciego kryterium – warunki płatności – WP.

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu płatności za wykonane roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż minimalny okres terminu zapłaty za wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury;

- 30 dni od odbioru robót i otrzymania faktury – 0 pkt

- 60 dni od odbioru robót i otrzymania faktury – 5 pkt

- 90 dni od odbioru robót i otrzymania faktury – 10 pkt

 

d) Łączna liczba punktów uzyskana za spełnienie w/w dwóch kryteriów = Cc+ OG + WP

 

3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

wyliczoną zgodnie z w/w kryteriami oceny ofert i która będzie spełniała wszystkie

wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu – (jeśli nie załączył takich dokumentów do oferty):
  • kserokopię wymaganych przez Zamawiającego uprawnień budowlanych dla osób przeznaczonych do pełnienia funkcji kierownika budowy, poświadczającym że dane osoby takie uprawnienia posiadają oraz poświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • W przypadku gdy wykonawcy składają ofertę wspólną – kserokopię umowy lub innego dokumentu, potwierdzającego zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej itp., podpisanego przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną.  

 

XV. Warunki umowy

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem,(faksem, e- mailem)
 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnych zmian w umowie w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

 

 

 

XVI. Ogłoszenia wyników przetargu

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  zawiadomi faksem, drogą e-mailową lub telefonicznie Wykonawców o wyniku przetargu.

 

XVII. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowe prawo:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy-Kodeks cywilny, Prawo budowlane.